YOLObile: Real-Time Object Detection on Mobile Devices via Compression-Compilation Co-Design

Paper Information Paper: YOLObile: Real-Time Object Detection on Mobile Devices via Compression-Compilation Co-Design Authors: Yuxuan Cai, Hongjia Li, Geng Yuan, Wei Niu, Yanyu Li, Xulong Tang, Bin Ren, Yanzhi Wang…

Continue Reading YOLObile: Real-Time Object Detection on Mobile Devices via Compression-Compilation Co-Design